DE LEUKSTE EN BESTE POPSCHOOL VAN DE ACHTERHOEK

ALGEMENE VOORWAARDEN

 ALGEMENE VOORWAARDEN POPSCHOOL D&D ( 2023 - 2024 ) 

I Algemeen:
1.0 Popschool D&D ( Drums&Dance ) is onderdeel van TM Music vof, Beltrumseweg 9-B, 7151ET te Eibergen.
I.1 Cursusjaar:
Het cursusjaar loopt van 1 september tot en met 1 juli. De week waarin 1 juli valt wordt afgemaakt. ( De week daarna is bedoelt voor eventuele inhaallessen )
De vakantieregeling, vrije dagen en feestdagen gedurende het cursusjaar, zijn afgestemd op het Basis Onderwijs in Eibergen. De betaling geldt dus alleen voor lesweken. Vakanties, vrije dagen en feestdagen worden niet berekend.
I.2 Cursussen
Drums and Dance kent twee soorten cursussen:
a. Jaarcursussen
Dit zijn de instrumentale en vocale lessen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar.
b. Korte cursussen / workshops / Tien strippenkaart
Dit zijn cursussen die per blok maximaal twaalf lessen omvatten. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen / workshops / tien strippenkaart is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.

II Aanmelding
Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele cursusduur. Inschrijving via het inschrijfformulier van de website, wordt aangemerkt als zijnde de ondertekening van het papieren inschrijfformulier.
Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur van tenminste 1 schooljaar. De indeling van de cursist wordt door Drums and Dance bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)
Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:
a. Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus jonger is dan 18 jaar.
b. Een cursist die op 31 augustus de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

IV Betaling lesgeld
Betaling van het lesgeld geschiedt uitsluitend per bank. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt in dat u zich verplicht aan automatische betaling aan Drums and Dance.
Het lesgeld van de jaarcursussen wordt geïnd in TWAALF (12) TERMIJNEN, van SEPTEMBER tot en met AUGUSTUS. Betaling INEENS is ook mogelijk. Hierbij ontvangt u 2% korting op het te betalen jaarbedrag.
De betaling van de overige cursussen / jaarcursussen van minder dan € 100,00 en de tien strippenkaart, geschiedt in één keer, uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste les. De jaarlijkse prijsverhoging van het te betalen lesgeld zal maximaal 2% bedragen. Alle bedragen zijn excl. BTW bij leerlingen die ouder zijn dan 21 jaar. Wanneer een cursist op de dag van de eerste les nog geen 21 jaar is, dan blijft de vrijstelling van BTW voor de rest van het kalenderjaar van toepassing.

V Beëindigen van de lessen:
a. Jaarcursussen
Deelname aan jaarcursussen wordt per inschrijving of mondeling verlengd. Voor de cursist die de lessen niet wil voortzetten, zijn er per cursusjaar twee afmeld mogelijkheden:
A: Indien men zich voor 31 december schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari van het volgende jaar beëindigd.
De laatste incasso zal dan dan op 1 februari plaatsvinden. Dit is exclusief de betaling van de administratiekosten.
B: Indien men zich vóór 1 juni schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar, in Augustus beëindigd.
De laatste incasso zal dan dus op 1 augustus plaatsvinden. 
Afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij Drums and Dance.
De opzegtermijn bedraagt ALTIJD 1 VOLLE MAAND!
Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan Drums and Dance. Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:
*Verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 25 km van het werkgebied van Drums and Dance.
*Langdurige ziekte / zwangerschapsverlof of overlijden van de leerling
*Aanvragen voor lesgeld restitutie moeten schriftelijk worden ingediend.
b. Korte cursussen/workshops
Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld.
Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.
Annulering van workshops leidt niet tot restitutie of annulering van betaling wanneer dit binnen een periode van twee (2) weken plaatsvindt. Bij een annuleringen tot drie (3) weken voor de workshopdatum is de opdrachtgever verplicht 50% van de workshopkosten te betalen. Annuleringen van vier (4) weken of eerder voor de workshopdatum maakt opdrachtgever vrij van betaling aan D&D.
c. Administratiekosten  
We houden het maandelijkse lesgeld zo laag mogelijk door het jaartarief in 12 maanden te incasseren. We willen u ook graag tegemoet komen als u eerder in het cursusjaar wilt stoppen met de muziekles. De eenmalige en laatste incasso m.b.t. voortijdig beëindigen van het schooljaar en de daarbij behorende administratiekosten, bedraagt € 60,--.
De maand opzegtermijn komt hier dus bij!
Mocht u vragen hebben over de administratiekosten, dan staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken op 06-43464174 

VI Lesuitval                                                                                                                                                                                                                             a. Jaarcursussen                                                                                                                                                                                     Drums and Dance zal indien een docent langer dan drie weken afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan acht lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk restitutie van het lesgeld worden aangevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Drums and Dance. Bij uitval van de lessen worden deze, indien mogelijk, ingehaald. Hierop kan echter geen aanspraak worden gemaakt.                                                                                                                         b. Korte cursussen / workshops:                                                                                                                                                             Een korte cursus of een workshop die door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gegeven, zal indien mogelijk worden ingehaald. Hierop kan echter geen aanspraak worden gemaakt, tenzij dit vooraf schriftelijk is vastgelegd.                                                                                 c. Popschool D&D houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het programma staan vermeld, zonder dat dit enig recht op korting op het lesgeld of enige andere compensatie door popschool D&D meebrengt.                               

VII Overige bepalingen                                                                                                                                                                                                      In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Drums and Dance. Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 november het volledige lesgeld is verschuldigd. Tijdens het cursusjaar kan de lestijd, lessituatie, lesduur en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld en hierop kan ook geen aanspraak worden gemaakt. Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.                                                                                                                                                                                             

VIII Portretrecht en Privacy                                                                                                                                                                                       Foto's en video's die worden gemaakt tijdens lessen, cursussen, workshops en evenementen mogen en/of kunnen door D&D worden gebruikt voor promotie doeleinden.Hiervoor zullen wij vooraf altijd toestemming vragen. Wilt u niet dat materiaal van uzelf of uw kind op enigerwijze wordt gebruikt voor promotionele doeleinden, geef dit dan schriftelijk aan ons door.          

IX Persoonlijke gegevens                                                                                                                                                                                               Uw gegevens zijn bij ons veilig. Wij geven geen persoonlijke informatie of gegevens aan derden t.b.v. reclame- of marketingdoeleinden.                                                                         

X Aansprakelijkheid                                                                    

a. Popschool D&D is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en bezoekers.                                                                                                                                                                     b. Popschool D&D is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade, zowel direct als indirect, noch voor gevolgschade als gevolg van deelname aan een of meerdere producten en verzorgd door Popschool D&D.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram